Slide background

samenwerking met ANYTIME FITNESS

BLANCHE BRACHA

Slide background

FYSIOTHERAPIE

BLANCHE BRACHA

Privacybeleid

Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha, gevestigd aan Mgr den Dubbeldenstraat 58 5421VG Gemert, met dependance aan het Vincent van Goghplein 97 5761DT Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.fysiotherapiemolenbroek.nl 
Mgr den Dubbeldenstraat 58 5421 VG Gemert
0642291306
fysiotherapiemolenbroek@gmail.com


Persoonsgegevens en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • zorgverzekering
 • gezondheid
 • biometrische gegevens
 • genetische gegevens indien van toepassing (medische diagnose)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fysiotherapiemolenbroek@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief betreffende de zorgverzekeringen aan het einde van het jaar
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten 
Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze medische administratie.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk verplichte bewaartermijn van 10 jaar voor de medische en daarmee samenhangende persoonlijke gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha) tussen zit. Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Word voor verslaglegging en nota's, Excell voor trainingsprogramma's, Intramed voor de patientenadministratie, Infomedics voor de betalingsadministratie, Joomla voor de website.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht (Intramed, Infomedics en uw zorgverzekeraar) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha uw persoonsgegevens aan andere derden, zoals uw huisarts (er is een wettelijke meldingsplicht om de huisarts op de hoogte te brengen van uw verzoek tot behandeling met de reden daarvan en onze bevindingen). Of met uw medisch specialist of letselschadespecialist; dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha  gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies zijn anoniem en worden verwijderd zodra u de website heeft verlaten. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fysiotherapiemolenbroek@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,neem dan contact op via fysiotherapiemolenbroek@gmail.com. Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Papieren gegevens worden in afgesloten kasten bewaard
 • Back-ups worden gemaakt op een versleutelde externe harde schijf, die in de gesloten kast bewaard wordt.
Fysiotherapie en bekkeninstabiliteit Blanche Bracha wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

2 onder 1 dak

Twee verschillende fysiotherapie praktijken onder het dak van Fysiotherapie Molenbroek